Výber témy 2. atestačnej práce učiteľov

O druhú atestáciu sa môže uchádzať len pedagogický zamestnanec, ktorý má ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Taktiež musel úspešne absolvovať prvú atestáciu. Ak tieto podmienky spĺňate, môžete si tému druhej atestačnej práce učiteľov vybrať z nasledovných okruhov.

Tematické okruhy pre 2. atestáciu učiteľov

Pri písaní druhej atestačnej práce by ste mali dokázať, že viete uplatniť významné inovácie a preukázať svoje skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti.

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR, je pre 2. atestáciu povolených nasledovných 5 okruhov:

  1. Didaktika, jej úlohy a predmet skúmania, systém, ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy.

Ak zvolíte tento okruh, môžete sa zaoberať didaktikou, jej úlohami a predmetom skúmania, alebo jej vzťahom k iným vedám. Ďalej môžete skúmať všeobecné ciele výchovy a vzdelávania definované v školskom zákone a v štátnom vzdelávacom programe pre príslušný typ školy, alebo špecifické ciele vyučovacieho procesu. Zamerať sa môžete aj na učebný plán a učebné osnovy alebo štandardy v predmete a tvorbu obsahových a výkonových štandardov.

  1. Učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady.

Tu sa môžete venovať napr. auditívnemu, kinetickému alebo vizuálnemu učebnému štýlu. Tiež môžete rozoberať učebné štýly podľa prevažujúcich druhov inteligencie alebo učebné štýly podľa Kolba. Alebo sa zamerajte na moderné vyučovacie metódy na rozvoj kritického myslenia alebo na rozvoj tvorivého myslenia. Ďalšou možnosťou je písať o vyučovacích zásadách a vykonanie analýzy vyučovacích zásad.

  1. Koncepcie vyučovacieho procesu, organizačné formy vyučovacieho procesu, učebné pomôcky, didaktická technika.

Aké sú moderné koncepcie vyučovania? Alebo popíšte organizačné formy vyučovania, vyučovaciu hodinu, výlet, vychádzku alebo exkurziu. Zaoberať sa môžete aj učebnicami, učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

  1. Hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu.

Ako skúšať a hodnotiť žiakov? Aké sú úskalia skúšania a hodnotenia a ako ich odstrániť? Ďalšími možnosťami sú napr. metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu pre príslušný typ školy; seba hodnotenie žiakov ako prostriedok hodnotenia a hodnotenie učiteľa.

  1. Kvalita vyučovacieho procesu

Poslednou možnosťou je zameranie na kvalitu vyučovacieho procesu – čo to je a aký má význam? Popis spôsobov monitorovania kvality vyučovacieho procesu alebo charakteristika kvalitného vyučovacieho procesu podľa kľúčových kompetencií.

Chyby pri výbere témy atestačnej práce

Čomu by ste sa pri výbere témy druhej atestačnej práce radšej mali vyhnúť?

  • Nevyberajte si tému, ktorú viete spracovať teoreticky, ale neviete ju prepojiť s praktickým využitím.
  • Vyhnite sa mätúcim formuláciám témy a taktiež nejasným cieľom atestačnej práce.
  • Nevyberajte si tému len podľa atraktivity. Vždy sa snažte zvoliť tému pri ktorej viete zužitkovať svoje skúsenosti a o ktorej máte hlbšie znalosti.
  • Pokúste sa vybrať čo najaktuálnejšiu problematiku. To isté platí aj o aktuálnych zdrojoch pre vašu atestačnú prácu.
Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *