Tituly udeľované na vysokých školách a univerzitách

Aké tituly sa na slovenských vysokých školách a univerzitách udeľujú po ukončení jednotlivých štádií štúdia? Ako správne osloviť ľudí s jednotlivými titulmi?

Tituly 1. stupňa vysokoškolského štúdia

Bakalárske štúdium trvá zvyčajne 3 roky (4 roky v prípade štúdia architektúry, dizajnu alebo výtvarných umení). Po odovzdaní  a obhájení bakalárskej práce a úspešnom zvládnutí štátnic, je študentovi udelený titul:

Bakalár (Bc.) – píše sa pred menom.

Tituly 2. stupňa vysokoškolského štúdia

Magisterské alebo inžinierske štúdium má zvyčajne trvanie 2 roky. Na úspešné ukončenie 2.stupňa vysokoškolského štúdia, je potrebné odovzdanie diplomovej práce. Po jej obhájení sa študentovi udeľuje jeden z nasledovných titulov:

Magister (Mgr.) –  píše sa pred menom. Udeľuje sa absolventom magisterského štúdia.

Magister umenia (Mgr. art.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa absolventom výtvarných umení.

Inžinier (Ing.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa absolventom ekonomických, technických a poľnohospodárskych odborov.

Inžinier architekt (Ing. arch.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa absolventom odboru architektúra.  Držiteľov tohto titulu je vhodné osloviť pán inžinier/pani inžinierka.

Doktor všeobecného lekárstva (MUDr.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa po vyštudovaní  všeobecného humánneho lekárstva. Oslovenie je pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor zubného lekárstva (MDDr.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa po vyštudovaní odboru zubného humánneho lekárstva. Oslovenie je taktiež pán doktor alebo pani doktorka.

Doktor veterinárneho lekárstva (MVDr.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa po vyštudovaní odboru veterinárneho  lekárstva. Oslovenie je pán doktor alebo pani doktorka.

Tituly 3. stupňa vysokoškolského štúdia

Po ukončení magisterského štúdia sa môžu absolventi rozhodnúť aj pre vykonanie rigoróznej skúšky a takzvaného „malého doktorátu“. Po odovzdaní rigoróznej práce, na ktorú majú zvyčajne 1 rok môžu získať nasledovné tituly:

Doktor filozofie  (PhDr.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa absolventom spoločenskovedných a zdravotných odborov štúdia.

Doktor prírodných vied (RNDr.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa po ukončení prírodovedných smerov štúdia.

Doktor práv (JUDr.) – píše sa pred menom. Titul udeľovaný v právnických oboroch štúdia.

Doktor farmácie (PharmDr.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa po absolvovaní farmaceutických študijných programov.

Doktor pedagogiky (PaeDr.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa v učiteľských a telovýchovných študijných oboroch.

Doktor teológie (ThDr.) – píše sa pred menom. Udeľuje sa v teologických študijných programoch (okrem katolíckej teológie).

Pri všetkých tituloch uvedených vyššie sa využíva oslovenie pán doktor alebo pani doktorka.

Ak sa absolvent chce uchádzať o veľký doktorát, znamená to preňho ďalšie  3 alebo 4 roky štúdia. Popri nich musí odučiť na vysokej škole isté množstvo hodín predmetu, v ktorom chce doktorát získať. Po jeho dokončení a po odovzdaní a obhájení dizertačnej práce, sa udeľujú nasledovné tituly:

Philosophiae doctor (PhD.) – píše sa za priezviskom a oddeľuje sa čiarkou. Oslovenie človeka s týmto titulom je pán doktor / pani doktorka.

Doktor umenia (ArtD.) – píše sa za priezviskom a oddeľuje sa čiarkou

Čestné tituly a vedecké hodnosti

Medzi vedecko-pedagogické hodnosti patria:

Docent (doc.) – píše sa pred akademický titul a pred meno (napr.: doc. Ing. Adam Bezák, PhD.) Udeľuje sa po odovzdaní a obhájení habilitačnej práce a po absolvovaní habilitačného konania. Oslovenie je pán docent alebo pani docentka.

Profesor (prof.)  – píše sa pred akademický titul a pred meno (napr.: prof. Ing. Adam Bezák, PhD.) Udeľuje sa po úspešnom vymenúvacom konaní v danom obore.  Človeka s týmto titulom oslovujeme pán docent / pani docentka.

Doktor vied (DrSc.) – píše sa za menom (napr.: Ing. Adam Bezák, DrSc.) Titul môže udeliť vysoká škola/univerzita alebo odborník SAV za určitý vedný odbor. Oslovenie je pán doktor alebo pani doktorka.

Kandidát vied (CSc.) – píše sa za menom. Je to titul, ktorý sa už neudeľuje. Kandidáti, ktorí ho dosiahli pred zrušením ho však stále môžu využívať, respektíve môžu využívať titul doktor (PhD.) Zaužívané oslovenie pri tomto titule je pán docent.

Medzi čestné tituly sa radia nasledovné:

Doctor honoris causa (Dr. h. c.) – píše sa pred menom a pred skôr nadobudnutým vedecko-pedagogickým titulom  (napr.: Dr. h. c. prof. Ing. Adam Bezák, DrSc.) Titul môže byť udelený osobnostiam za špecifický osobný prínos v niektorej oblasti vedeckého alebo spoločenského života.

Emeritný profesor – zvyčajne sa píše v plnom znení za meno a za zvyšné získané tituly (napr.: prof. Ing. Adam Bezák, DrSc., emeritný profesor). Rektor vysokej školy ho smie udeliť profesorovi staršiemu ako 70 rokov, pričom profesor už nemôže mať pracovný pomer s vysokou školou ale naďalej pôsobí ako vedec a pedagóg. Oslovenie je pán profesor / pani profesorka.

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *