Novinky

Značka: hodnotenie záverečnej práce

Hodnotenie záverečnej práce dostanete až 3x – ako prvý prácu ohodnotí váš školiteľ, potom oponent a nakoniec dostanete výslednú známku od komisie po obhajobe.
Hodnotenie by malo vychádzať z zo štandardnej stupnice:
A (výborne) – 100-93
B (veľmi dobre) – 92-86
C (dobre) – 85-79
D (uspokojivo) – 78-72
E (dostatočne) – 71-64
Fx (nedostatočne) – 63 a menej bodov

V záverečnej práci sa hodnotia najmä nasledovné kritériá:
– Výber témy (súvisí téma so štúdijným odborom? Je téma aktuálna?)
– Cieľ práce (Je cieľ stanovený jasne a výstižne?)
– Metodika práce (ako boli spracované všetky poznatky?)
– Záver a využiteľnosť v praxi (Bol splnený cieľ práce?)
– Aktuálnosť a adekvátnosť literárnych zdrojov (Boli vyžité najnovšie možné zdroje? Sú zdroje dôveryhodné? Boli využité domáce aj zahraničné zdroje?)
– Formálne spracovanie záverečnej práce (štruktúra práce, grafická úprava, spracovanie tabuliek a grafov, gramatická správnosť, odborná terminológia, dodržanie štruktúry práce)
– Výsledky práce (Boli dosiahnuté nové pohľady na problematiku?)

Negatívne hodnotenie školskej práce

Ako zvládnuť negatívne hodnotenie školskej práce?

Do písania práce ste investovali mnoho úsilia ale hodnotenie od profesora nedopadlo, tak ako by ste chceli? Existuje niekoľko spôsobov, ako zvládnuť negatívne reakcie na vašu prácu. Tu si môžete prečítať tie, ktoré sa najviac osvedčili. Pripravte sa a pozorne počúvajte Či odovzdávate menej podstatné semestrálne eseje alebo aj priamo diplomovú prácu svojmu školiteľovi, nikdy neviete, čo môžete očakávať. Z […]

Pokračovať v čítaní
Rozdiely diplomovej a bakalárskej práce

Rozdiely diplomovej a bakalárskej práce

Máte už písanie bakalárskej práce za sebou a premýšľate čo vás teda čaká pri diplomovke? Pozrite si najväčšie rozdiely medzi týmito dvoma typmi záverečných prác, aby vás na poslednú chvíľu neprekvapilo zlé hodnotenie od oponenta alebo aj školiteľa. Rozsah diplomovej a bakalárskej práce Prvým podstatným rozdielom je dĺžka práce. Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je zvyčajne 30 až 40 normostrán (54 000 až […]

Pokračovať v čítaní
Hodnotenie bakalárskej práce

Hodnotenie bakalárskej práce

Blížite sa k dopísaniu bakalárskej práce a premýšľate aké asi dostanete hodnotenie? Kto bude vašu záverečnú prácu hodnotiť? Na aké ukazovatele sa berie ohľad pri hodnotení bakalárky? Na čo sa prihliada pri hodnotení bakalárskej práce? Hodnotenia bakalárskej práce dostanete v konečnom dôsledku až tri. Jedno od vášho školiteľa, ďalšie od oponenta, ktorého vám pridelia a posledné finálne hodnotenie dostanete od komisie pri obhajobe. Prvé […]

Pokračovať v čítaní