Štruktúra atestačnej práce

Atestačná práca má rovnako ako iné záverečné práce danú povinnú štruktúru, pozostávajúcu z nasledovných častí:

 1. Úvodná časť atestačnej práce, ktorá sa skladá z:
  • Obalu
  • Titulného listu
  • Čestného vyhlásenia
  • Abstraktu v slovenskom a cudzom jazyku
  • Obsahu práce
 2. Hlavná časť atestačnej práce, ktorá má obsahovať:
  • Úvod
  • Jadro
  • Záver
  • Zoznam bibliografických odkazov
 3. Prílohy

Úvodná časť atestačnej práce

Obal atestačnej práce by mal obsahovať nasledovné:

 • názov vysokej školy/univerzity/ inštitúcie ( písmo: Times New Roman, 16, Tučné)
 • názov atestačnej práce ( písmo: Times New Roman, 16, Tučné)
 • druh práce: atestačná práca (prvá/druhá atestácia), ( písmo: Times New Roman,14, Tučné)
 • meno a priezvisko autora práce aj jeho dosiahnuté tituly (písmo: Times New Roman,14, Tučné)
 • rok vydania práce (písmo: Times New Roman,14, Tučné)

Titulný list atestačnej práce má doplniť podrobnejšie informácie k obalu. Malo by sa teda na ňom nachádzať:

 • názov vysokej školy/univerzity/ inštitúcie ( písmo: Times New Roman, 16, Tučné)
 • názov atestačnej práce ( písmo: Times New Roman, 16, Tučné)
 • druh práce: atestačná práca (prvá/druhá atestácia), ( písmo: Times New Roman,14, Tučné)
 • tematický okruh: (napr. učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu; hodnotenie a klasifikácia žiakov ;…), (písmo: Times New Roman, 12)
 • informácie o vyučovacom predmete/pedagogickej/odbornej činnosti (písmo: Times New Roman, 12)
 • študijný odbor/program (napr.: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ), (písmo: Times New Roman, 12)
 • kategóriu pedagogického/odborného zamestnanca: (písmo: Times New Roman, 12)
 • podkategóriu pedagogického/odborného zamestnanca: (písmo: Times New Roman, 12)
 • predošlé dosiahnuté vzdelanie pre účely atestácie (napr. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa), (písmo: Times New Roman, 12)
 • pracovisko autora (písmo: Times New Roman, 12)
 • meno a priezvisko autora práce aj jeho dosiahnuté tituly (písmo: Times New Roman,14, Tučné)
 • miesto a rok vydania práce (písmo: Times New Roman,14, Tučné)

Čestné vyhlásenie atestačnej práce slúži na potvrdenie toho, že ste svoju prácu vypracovali samostatne a že ste v Zozname bibliografických odkazov uviedli všetky zdroje. Čestné vyhlásenie by malo byť na samostatnej strane.

Abstrakt by mal byť stručným zhrnutím atestačnej práce a oboznámiť by ste v ňom mali čitateľa s obsahom a metodikou vašej práce. Abstrakt sa píše v dvoch jazykoch, jedným je zvyčajne slovenčina a druhým najčastejšie býva angličtina (pokiaľ to vaša univerzita nevyžaduje ináč). Abstrakt sa skladá z 3 častí:

 • Prvou časťou sú informácie o autorovi a škole, zaznamenané by mali byť nasledovne:

PRIEZVISKO, Meno (+tituly autora): Názov práce. [Atestačná práca k prvej/druhej atestácii]. Názov vysokej školy. Názov fakulty; Názov katedry. Rok vypracovania. Počet strán.

 • Druhou časťou abstraktu je samotný text v ktorom krátko popíšete prečo je zvolená téma dôležitá a čo ste spracovávali v teoretickej a praktickej časti atestačnej práce. Text by mal mať 150-500 slov. Mal by sa zmestiť maximálne na jednu stranu práce (jedna strana pre slovenskú verziu a ďalšia strana na abstrakt v cudzom jazyku).
 • Treťou časťou práce sú kľúčové slová. Tu by ste mali zadať 3-5 kľúčových slov vystihujúcich prácu.

Obsah by mal pomôcť čitateľovi s orientáciou v atestačnej práci. Obsahovať by mal všetky názvy kapitol spolu so stranou na ktorej daná kapitola začína. Je dôležité obsah aktualizovať pred odovzdávaním práce, aby vám jednotlivé strany správne sedeli s miestom kde sa kapitola nachádza. Obsah by mal vyzerať nasledovne:

OBSAH (písmo Times New Roman, veľkosť 16, Tučné)

ÚVOD (Times New Roman, 12, Obyčajné, riadkovanie 1,5) …………………………………… 5

1 NÁZOV KAPITOLY……………………………………………………………………………………………6

1.1 Názov podkapitoly ………………………………………………………………………………………….7

1.1.1 Názov časti podkapitoly ………………………………………………………………………………..8

1.1.2 Názov časti podkapitoly ………………………………………………………………………………..9

2 NÁZOV KAPITOLY ………………………………………………………………………………………….10

2.1 Názov podkapitoly …………………………………………………………………………………………11

3 NÁZOV KAPITOLY…………………………………………………………………………………………..12

Hlavná časť atestačnej práce

Hlavná časť atestačnej práce je vlastne celý text v ktorom riešite vybranú problematiku.

Úvod atestačnej práce by mal odpovedať na 3 hlavné body:

 • Prečo je daná téma aktuálna a prečo ste si ju zvolili?
 • Aký je hlavný cieľ atestačnej práce a aké sú čiastkové ciele?
 • O čom je vaša práca? (Stručný popis jednotlivých kapitol)

Úvod práce by mal mať 1 až 2 strany. Píše sa písmom Times New Roman, veľkosť 12 a riadkovaním 1,5.

Jadro atestačnej práce sa člení do kapitol a podkapitol a skladať by sa malo z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti by mali byť vysvetlené základné pojmy a popísaný súčasný stav skúmanej problematiky. Taktiež v nej môžete vyjadriť svoj názor na súčasný stav alebo porovnávať stav na Slovensku a v iných krajinách. Teoretická časť by mala tvoriť maximálne 30% z práce. V empirickej časti popíšte svoje výskumné metódy – robili ste dotazník, pozorovali ste žiakov, skúmali ste obsah učebníc alebo niečo iné? Najdôležitejšou časťou sú výsledky výskumu a odporúčania pre prax.

Záver atestačnej práce by mal zhrnúť výsledky vašej práce a zhodnotiť či sa vám podarilo naplniť stanovené ciele. Najväčší dôraz by ste mali klásť na prínos celej práce pre odbor a prax. Záver by mal mať približne 2 strany.

Zoznam bibliografických odkazov atestačnej práce by mal obsahovať záznam o každom zdroji (knižnom, internetovom alebo inom), z ktorého ste v práci čerpali informácie. Zdroje sú uvádzané v abecednom poradí.

Prílohy atestačnej práce

Do príloh atestačnej práce môžete zahrnúť akékoľvek obrázky, tabuľky či grafy, ktoré pomôžu prácu sprehľadniť alebo pomôžu ľahšie pochopiť informácie v práci. Prílohy sa nerátajú do celkového rozsahu atestačnej práce.

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *