Rigorózna práca vs. diplomová práca

Rigorózna práca aj diplomová práca patria medzi záverečné práce vysokoškolského štúdia a za ich úspešné obhájenie získate titul. V čom sa tieto práce najviac líšia?

Diplomová práca

Diplomovú prácu píšte pri ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Získať vďaka nej môžete titul Mgr., Ing., MUDr., MDDr. a MVDr.

Rozsah diplomovej práce by sa mal pohybovať v rozmedzí 50-80 strán. Diplomová práca by na rozdiel od bakalárskej mala mať aj prínos pre daný odbor a povinne musí obsahovať aj praktickú časť.

Rigorózna práca

Študenti postgraduálneho štúdia musia napísať rigoróznu prácu. Sú to všetci študenti, ktorí sa chcú dopracovať k titulu doktora a teda – RNDr., PhDr., PaeDr., JUDr. Či ThDr.

Rozsah rigoróznej práce by mal byť väčší ako pri diplomovke a začínať by mal na 70 stranách. Táto práca by mala mať väčší prínos ako diplomová práca a mala by preukázať, že študent vie pracovať so zahraničnou literatúrou a najmä, že vie teoretické poznatky využiť aj v praxi. Kým v diplomovej práci môže byť prínosom aj porovnanie výskumov či názorov iných autorov, v rigoróznej práci by ste sa mali zamerať na prínos pre prax. V rigoróznej práci máte preukázať, že si nadobudnuté poznatky viete osvojiť samostatne, keďže celé rigorózne štúdium je vlastne samoštúdium.

Najväčšie rozdiely medzi diplomovou a rigoróznou prácou

Medzi najväčšie rozdiely medzi týmito záverečnými prácami teda patrí:

  • Diplomovou prácou ukončíte druhý stupeň štúdia a rigoróznou prácou získate titul doktora.
  • Rozsah diplomovej práce je 50-80 strán a rozsah rigoróznej práce je minimálne 70-90 strán.
  • Rigorózna práca sa musí orientovať najmä na preukázanie využitia poznatkov v praxi, teória je v nej omnoho menej podstatná ako v diplomovke.
  • Rigorózna práca má mať vyššiu odbornú úroveň.

Ktorá záverečná práca je náročnejšia?

Mnohí študenti si kladú otázku, či je ťažšie napísať diplomovú alebo rigoróznu prácu. Všeobecne sa to nedá povedať, nakoľko to do veľkej miery závisí od témy, ktorú si zvolíte a od toho ako vás daná tematika zaujíma. Napísanie rigoróznej práce zaberie viac času už len kvôli jej rozsahu, avšak študenti už pri výbere témy tejto záverečnej práce často vedia čo ich zaujíma a vyberú si tak tému, ktorá ich baví. Naopak pri diplomovej práci si často vyberú len nejakú tému zo zoznamu, ktorý ponúka ich vysoká škola a nič o nej nevedia, môže preto nastať veľký problém o čom vlastne budú písať.

 

Ak máte problém napísať či už svoju diplomovú prácu alebo rigoróznu prácu, radi vám pomôžeme s podkladmi pre ktorúkoľvek z nich.

Podklady pre záverečnú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *