Posudok školiteľa a oponenta bakalárskej práce

Pod dopísaní a odovzdaní bakalárskej práce, každý študent v napätí čaká na dve veci. Prvou je vyhodnotenie zhody zo systému CRZP. Druhou je posudok od školiteľa a oponenta. Čo sa teda v posudku nachádza a na čo sa školiteľ aj oponent v bakalárskej práci najviac zameriavajú?

Posudok bakalárskej práce

V prvom rade je potrebné spomenúť, že posudok školiteľa je rovnako dôležitý ako posudok oponenta. Školiteľ vie zhodnotiť  aj vašu celkovú spoluprácu počas celého procesu písania bakalárskej práce. Pokiaľ s ním komunikujete pravidelne, mali by ste chybičky v práci odhaliť už počas písania práce a jeho posudok by mal byť pozitívny. Naopak pokiaľ bude vidieť, že prácu úplne zanedbávate, môže sa to odraziť aj v jeho posudku.

To kto bude vašim oponentom väčšinou zistíte až nejaký čas pred obhajobou práce.  Oponent nevie posúdiť, proces písania práce, avšak jeho úlohou je skôr hľadať chyby a nedostatky bakalárskej práce. Kým školiteľ môže vedieť o vašich vedomostiach vďaka konzultáciám, kvôli oponentovi a prípadne iným čitateľom práce, je  potrebné dávať pozor aby práca bola napísaná s logickou štruktúrou. Ostatní  ľudia predsa nevedia na čo ste mysleli pri písaní práce a preto si radšej skontrolujte či všetko dáva zmysel v napísanom poradí. Nemusí sa však nevyhnutne stať, že posudok oponenta bude horší ako posudok od školiteľa.

Čo sa hodnotí v posudku bakalárskej práce?

Samozrejme, že spolupráca si školiteľom nie je najdôležitejšia a v konečnom dôsledku ide o celkovú kvalitu práce. Čo sa teda v bakalárskej práci hodnotí?

 • Aktuálnosť a náročnosť zvolenej témy práce
 • Ako sa študentovi podarilo zorientovať v danej problematike pomocou domácej a zahraničnej literatúry
 • Aké metódy spracovania problematiky zvolil? Boli vhodné?
 • Formulácia cieľov bakalárskej práce a miera ich splnenia
 • Analýza a interpretácia výsledkov. Formulácia záverov práce.
 • Využiteľnosť výsledkov v praxi
 • Prehľadnosť a logická štruktúra práce
 • Formálna, jazyková a štylistická úroveň bakalárskej práce

Čo obsahuje posudok bakalárskej práce?

Okrem už vyššie spomenutých okruhov, ktoré sa hodnotia, práca tiež obsahuje:

 • Bodové ohodnotenie – Každej hodnotenej časti je pridelený istý počet bodov, ktoré sa na konci zrátajú a bakalárska práca je ohodnotená tradičnou stupnicou od A do Fx.
 • Odporúčanie / neodporúčanie na obhajobu – Školiteľ aj oponent prácu odporučia alebo neodporučia na obhajobu (za prácu môžete dostať maximálne 100 bodov a ak nepresiahnete hranicu 50 bodov, práca nezodpovedá kritériám a nemožno ju odporučiť na obhajobu.)
 • Komentár – Školiteľ aj oponent môžu k práci napísať svoj názor kde zhodnotia silné a slabé stránky bakalárskej práce
 • Otázky – Ak školiteľovi alebo oponentovi nebolo v práci niečo jasné, môže do posudku napísať svoje otázky. To ako sa vám ich podarí alebo nepodarí zodpovedať na obhajobe, ovplyvní vašu konečnú známku za bakalársku prácu.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *