Posudok od oponenta k diplomovej práci

Po dopísaní a odovzdaní diplomovej práce musí každý študent počkať na posudok od školiteľa aj oponenta. Oponentom môže byť pedagóg vašej vysokej školy ale aj externý pracovník z inej školy. Čo sa v posudku od oponenta nachádza a na ktoré kritériá sa najviac zameriava?

Posudok od oponenta

Oponent by mal posudok vypracovať a odovzdať na katedre vysokej školy najneskôr 3 dni pred konaním štátnej skúšky. Ak by posudok neodovzdal načas, mali by ste to nahlásiť vedúcemu katedry alebo inému kompetentnému zamestnancovi školy. Oponent posudok vypracováva dvojmo a na každom musí byť jeho originálny podpis. Posudok od oponenta zohráva významnú úlohu pri hodnotení kvality diplomovej práce.

Posudok od oponenta je rovnako dôležitý ako posudok od školiteľa. Školiteľ však môže okrem kvality diplomovky hodnotiť aj váš prístup k písaniu. Ak sa stane, že vám napr. školiteľ dá dobrý posudok a oponent úplne opačný, bude na vás ako presvedčíte komisiu počas obhajoby o kvalite diplomovej práce. Pre komisiu majú oba posudky rovnakú váhu.

Hodnotenie diplomovej práce

Posudok od oponenta musí obsahovať aj celkové hodnotenie diplomovej práce. Hodnotí sa pomocou štandardnej stupnice, kde k jednotlivým klasifikačným hodnoteniam prislúcha zvyčajne nasledujúci počet bodov:

 • A (výborne) – 100-93
 • B (veľmi dobre) – 92-86
 • C (dobre) – 85-79
 • D (uspokojivo) – 78-72
 • E (dostatočne) – 71-64
 • Fx (nedostatočne) – 63 a menej bodov

Hodnotenie oponenta musí byť napísané vždy na konci posudku.

Kritéria hodnotenia diplomovej práce oponentom

Oponent sa vo svojom posudku zaoberá viacerými kritériami, ktoré by mala každá práca obsahovať. Celkový počet 100 bodov  sa zvyčajne delí nasledovne:

 • Výber témy (5 bodov) – oponenta zaujíma, či téma nadväzuje na študijný program a tiež aký má prínos pre profesionálnu orientáciu absolventa
 • Cieľ práce (5 bodov) – nadväznosť cieľa na tému diplomovej práce a jeho jasnosť a výstižnosť
 • Metodika práce (10 bodov) – ako boli definované postupy spracovania odborných poznatkov a správnosť spracovania štatistických metód.
 • Záver a návrh na využitie poznatkov (10 bodov) – bol splnený cieľ práce? Ďalej sa tu skúma prínos práce a jej využiteľnosť v praxi.
 • Aktuálnosť a adekvátnosť literárnych zdrojov (15 bodov) – využitie zdrojov domácej aj zahraničnej odbornej literatúry. Zdroje by mali byť aktuálne, a teda z posledných 5 rokov („aktuálnosť“ sa môže líšiť na základe odboru, ktorý študujete). Je dobré využiť najmä odborné knihy, časopisy a zborníky. Pokiaľ sa rozhodnete pre internetové zdroje, dajte pozor aby to neboli neodborné stránky s neistým zdrojom informácií.
 • Formálne spracovanie záverečnej práce (15 bodov) – štruktúra práce, grafická úprava, spracovanie tabuliek a grafov, gramatická správnosť, dodržanie štruktúry práce a odborná terminológia.
 • Výsledky práce (40 bodov) – štúdia o súčasnom stave riešenej problematiky. Sleduje sa ako boli spracované poznatky od iných autorov, či boli dosiahnuté nové pohľady na problematiku. Taktiež zohľadňuje prehľadnosť práce a logické členenie zdrojov, správnosť citovania a uvedenia zoznamu bibliografických odkazov podľa platnej normy.

Posudok môže do značnej miery ovplyvniť aj vyhodnotenie originality vašej práce zo systému CRZP. Ak budete mať vysokú zhodu, pravdepodobne vám oponent zníži známku. Oponent po bodovom vyhodnotení môže pripísať vecné a formálne pripomienky k práci a tiež doplňujúce a vysvetľujúce otázky k práci.

Na záver diplomovú prácu odporučí alebo neodporučí na obhajobu pred komisiou počas štátnej skúšky.

Najdôležitejšou informáciou pre vás je práve to, aby oponent prácu odporučil na obhajobu. Ak ju odporučí ale nedá vám dobré hodnotenie, nič nie je stratené. Na jeho pripomienky k práci sa aspoň môžete vopred pripraviť a na obhajobe vysvetlíte svoj pohľad na vec.

 

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *