Posudok oponenta k diplomovej práci

Po dopísaní a odovzdaní diplomovej práce musí každý študent počkať na posudok od školiteľa aj oponenta. Oponentom môže byť pedagóg vašej vysokej školy ale aj externý pracovník z inej školy. Čo sa v posudku nachádza a na hodnotenie čoho sa zameriavajú?

Oponentský posudok

Oponent by mal posudok vypracovať a odovzdať na katedre vysokej školy najneskôr 3 dni pred konaním štátnej skúšky. Ak by posudok neodovzdal načas, mali by ste to nahlásiť vedúcemu katedry alebo inému kompetentnému zamestnancovi školy. Oponent posudok vypracováva dvojmo a na každom musí byť jeho originálny podpis.

Posudok od oponenta zohráva významnú úlohu pri hodnotení kvality diplomovej práce.

Hodnotenie diplomovej práce

Hodnotenie diplomovej práce je pomocou štandardnej stupnice, kde k jednotlivým klasifikačným hodnoteniam prislúcha zvyčajne nasledujúci počet bodov:

 • A (výborne) – 100-93
 • B (veľmi dobre) – 92-86
 • C (dobre) – 85-79
 • D (uspokojivo) – 78-72
 • E (dostatočne) – 71-64
 • Fx (nedostatočne) – 63 a menej bodov

Hodnotenie oponenta musí byť napísané vždy na konci posudku.

Kritéria hodnotenia  diplomovej práce oponentom

Oponent sa vo svojom posudku zaoberá viacerými kritériami, ktoré by mala každá práca obsahovať. Celkový počet 100 bodov  sa zvyčajne delí nasledovne:

 • Výber témy (5 bodov) – oponenta zaujíma, či téma nadväzuje na študijný program a tiež aký má prínos pre profesionálnu orientáciu absolventa
 • Cieľ práce (5 bodov) – nadväznosť cieľa na tému diplomovej práce a jeho jasnosť a výstižnosť
 • Metodika práce (10 bodov) – ako boli definované postupy spracovania odborných poznatkov a správnosť spracovania štatistických metód.
 • Záver a návrh na využitie poznatkov (10 bodov) – bol splnený cieľ práce? Ďalej sa tu skúma prínos práce a jej využiteľnosť v praxi.
 • Aktuálnosť a adekvátnosť literárnych zdrojov (15 bodov) – využitie zdrojov domácej aj zahraničnej odbornej literatúry. Zdroje by mali byť aktuálne, a teda z posledných 5 rokov („aktuálnosť“ sa môže líšiť na základe odboru, ktorý študujete). Je dobré využiť najmä odborné knihy, časopisy a zborníky. Pokiaľ sa rozhodnete pre internetové zdroje, dajte pozor aby to neboli neodborné stránky s neistým zdrojom informácií.
 • Formálne spracovanie záverečnej práce (15 bodov) – štruktúra práce, grafická úprava, spracovanie tabuliek a grafov, gramatická správnosť, dodržanie štruktúry práce a odborná terminológia.
 • Výsledky práce (40 bodov) – štúdia o súčasnom stave riešenej problematiky. Sleduje sa ako boli spracované poznatky od iných autorov, či boli dosiahnuté nové pohľady na problematiku. Taktiež zohľadňuje prehľadnosť práce a logické členenie zdrojov, správnosť citovania a uvedenia zoznamu bibliografických odkazov podľa platnej normy.

Oponent po bodovom vyhodnotení môže pripísať vecné a formálne pripomienky k práci a tiež doplňujúce a vysvetľujúce otázky k práci.

Na záver diplomovú prácu odporučí alebo neodporučí na obhajobu pred komisiou počas štátnej skúšky.

 

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *