Obhajoba rigoróznej práce

Obhajoba rigoróznej práce je súčasťou záverečnej skúšky, od ktorej závisí udelenie tzv. malého doktorátu. Rovnako ako pri bakalárskej a diplomovej práci je táto obhajoba ústna. O rigoróznej skúške, spojenej s obhajobou práce by vás mal informovať dekan.

Oponenti rigoróznej práce

Pri rigoróznej práci by vám mali prideliť dvoch oponentov, ktorí posúdia formálnu a obsahovú náplň práce. Oponentom môže byť profesor, docent, doktor vied, kandidát vied alebo doktor. Aspoň jeden z nich by mal byť profesor alebo docent. Jeden je zvyčajne pracovníkom vašej univerzity a druhý by mal byť z externého prostredia.

Obaja oponenti rigoróznu prácu ohodnotia a v závere ju odporučia alebo neodporučia na obhajobu. Pokiaľ by sa vo svojich posudkoch nezhodli, mali by vám určiť tretieho oponenta, ktorého názor rozhodne.

Rigorózna skúška

Komisiu na rigoróznu skúšku musia tvoriť minimálne traja členovia. Počas obhajoby práce musí byť na skúške prítomný aspoň jeden z oponentov. Tajným hlasovaní rozhoduje komisia o výsledku rigoróznej skúšky, pričom na kladný výsledok je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov komisie. Oponenti nemajú právo hlasovať, zvyšok poroty akurát aj na základe ich posudku rozhoduje či študent skúšku zvládol alebo nie.

Pokiaľ by komisia rozhodla, že uchádzač rigoróznu prácu neobhájil, musí taktiež rozhodnúť, či je prácu potrebné len doplniť alebo úplne prepracovať. O tejto skutočnosti musia spraviť písomný záznam. Opakovanie obhajoby rigoróznej práce je možné najskôr za 6 mesiacov.

Ak uchádzač rigoróznu prácu obhájil, ale nebol úspešný pri rigoróznej skúške, bude neskôr v ďalšom termíne robiť už len skúšku.

V prípade úspešného absolvovania skúšky a obhajoby práce, je uchádzačovi priznaný nový titul (PhDr., PharmDr., JUDr., RNDr., PaeDr., ThDr., ThLic.).

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *