Jadro diplomovej práce

Jadro diplomovej práce je jej hlavnou a tiež najobsiahlejšou časťou. Jadro by sa malo deliť na ďalšie kapitoly a podkapitoly. Čo by teda jadro malo obsahovať? Na aké časti sa delí?

Delenie jadra diplomovej práce

Jadro diplomovej práce by malo byť rozdelené na dve hlavné časti a to na teoretickú a praktickú (empirickú) časť. Obe tieto časti sa ďalej delia na jednotlivé kapitoly. Každá kapitola by mala začínať na samostatnej strane. Celkovo nie je formálne stanovené koľko kapitol by jadro diplomovej práce malo obsahovať, avšak zvyčajne sú to 3 až 5 kapitol. Názvy kapitol by vždy mali byť stručné, avšak tiež výstižné, aby bolo jasné čo sa v danej kapitole rieši.

Jadro diplomovej práce – teoretická časť

Teoretickú časť diplomovej práce spracovávate na základe odbornej literatúry, ktorá je k vašej téme dostupná. Dôležité je využívať čo najnovšie zdroje a aktuálnymi dátami. Rozdeľte ju do podkapitol, popíšte momentálny stav riešeného problému, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Zhrňte poznatky a doterajšie návrhy riešenia vami zvolenej problematiky. Práve pri teoretickej časti je veľmi dôležité správne využívať citácie a parafrázy, aby ste nenatrafili na problémy s veľkou zhodou diplomovej práce. Táto časť práce by mala byť približne na 10 strán.

Jadro diplomovej práce – ciele a metodika

Približne na piatich stranách by ste mali bližšie popísať hlavný cieľ a venujte sa aj čiastkovým cieľom, ktoré by vás mali doviesť k požadovaným výsledkom. Tiež by ste mali charakterizovať metodológiu, ktorú ste si vybrali pre vlastný výskum. Sem patrí to aké zdroje budete využívať, odkiaľ sa dostanete k informáciám a ako svoj výskum budete vyhodnocovať.

Jadro diplomovej práce – výskumná časť

Pri diplomovej práci by práve praktická časť s vašim výskumom mala byť tou najdôležitejšou časťou. Tvoriť by mala približne dve tretiny vašej diplomovej práce.  Tu by ste mali zhrnúť vaše zistenia v logických následnostiach. Popíšte výsledky vášho výskumu. Vyhodnoťte, či sa vám podarilo potvrdiť alebo vyvrátiť stanovené hypotézy a či ste splnili ciele záverečnej práce. Môžete tu porovnať vaše výsledky s hodnoteniami problematiky od iných autorov.  Jednou z najdôležitejších podkapitol vašej diplomovky by mal byť váš prínos k skúmanej problematike.

Podklady pre diplomovú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *