Hypotéza v diplomovej práci

V súvislosti s diplomovou prácou sa často môžete stretnúť s pojmom hypotéza. Čo vlastne tá hypotéza je? Ako ju viete sformulovať a ako sa vyhodnocuje?

Čo je hypotéza?

Hypotéza je slovo, ktoré pochádza z francúzskeho slova „hypothesis“. Je to domnienka alebo predpoklad, ktorej platnosť ešte nebola dokázaná. Úlohou autora alebo vedca je teoretickú hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť v praxi. Hypotéza má byť jasná, zrozumiteľná a skôr stručná.

Ako formulovať hypotézu?

Pred stanovením hypotézy je vždy potrebné zamyslieť sa, čo chcete v diplomovej práci riešiť a k akým cieľom sa chcete dopracovať. Hypotézu by ste vždy mali stanoviť, až keď si k danej téme preštudujete primeranú literatúru alebo iné zdroje. Bez toho aby ste sa oboznámili aspoň so základmi skúmaného problému, by sa vám hypotéza stanovovala veľmi ťažko.

Problém, ktorý by ste chceli vo svojej diplomovej práci riešiť, môžete pomenovať formou výskumnej otázky alebo viacerých otázok. Hypotéza by potom mala na dané otázky stanoviť predpokladanú odpoveď.

Hypotéza by mala byť stanovená ako oznamovacia veta a má byť testovateľná. Mala by vyjadrovať súvislosť medzi aspoň dvoma premennými. Rozdiel medzi premennými sa musí dať odmerať alebo otestovať.

Hypotéza by nemala byť príliš dlhá – pokiaľ chcete v diplomovej práci riešiť viacero otázok, roztrieďte si ich a vytvorte radšej viac hypotéz. Dbajte však na to aby hypotézy spolu súviseli a vždy stanovte jednu hlavnú.

Dávajte si pozor, aby hypotéza nebola príliš osobná. Vždy má vyjadriť platnosť dát a nie podporiť myšlienku autora.

Príklady hypotézy v diplomovej práci

Príklad 1:  „Technológiou A dosiahneme lepší čas výroby ako technológiou B“. V diplomovej práci by ste tak mohli popisovať a porovnávať obe metódy a v konečnom dôsledku porovnáte skutočné časy oboch metód. Hypotézu potom na základe merateľných výsledkov potvrdíte alebo vyvrátite.

Príklad 2: „Muži majú radšej značku auta A ako značku auta B.“ Takúto hypotézu by ste mohli overovať napr. pomocou vytvorenia dotazníku a po jeho vyhodnotení ju viete potvrdiť alebo vyvrátiť.

Vyhodnotenie hypotézy

Ako sme už spomenuli, od začiatku je potrebné myslieť na to, aby sa hypotéza dala jednoznačne vyhodnotiť. Nemôže sa stať, že je potvrdená alebo vyvrátená len čiastočne.

V závere diplomovej práce musíte jednoznačne popísať odpoveď na zvolenú hypotézu. Pokiaľ sa vaša hypotéza nepotvrdí, vôbec nemusíte zúfať. Potrebné je, aby ste v práci mali popísané metódy jej skúmania a spôsob vyhodnotenia. Dôležité je, že aj keď hypotézu vyvrátite, váš výsledok si viete obhájiť. Oveľa väčší problém by nastal ak by ste nakoniec hypotézu vôbec nevedeli otestovať. Takáto situácia by mohla značne znížiť vašu výslednú známku.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *