Habilitačná práca a habilitácia

Chceli by ste sa dopracovať k titulu docent? Čo potrebujete k úspešnému zvládnutiu habilitačného konania a k napísaniu habilitačnej práce?

Čo je habilitácia?

Habilitácia je konanie vzťahujúce sa na udelenie akademického titulu docent. Docent je vedecko-pedagogická hodnosť vysokoškolského učiteľa, nachádzajúci sa na škále akademických hodností medzi odborným asistentom a profesorom. Tento titul sa píše vždy pred menom. Habilitácia sa skladá z dvoch častí: prvou je vypracovanie habilitačnej  práce a jej následná obhajoba pred komisiou, tou druhou je tzv. habilitačná prednáška.

Vysoká škola, ktorá zabezpečuje habilitáciu, môže okrem habilitačných prác a habilitačných prednášok mať na uchádzača aj ďalšie požiadavky. Zvyčajne ide o vedeckú alebo pedagogickú prax, alebo publikačnú činnosť v odborných časopisoch. Podmienky na získanie titulu docent si upravuje každá vysoká škola podľa svojich požiadaviek. Čo sa týka pedagogickej praxe, väčšinou je požadované, aby uchádzač mal minimálne trojročné skúsenosti s vedením prednášok, cvičení, či seminárov. Pri publikačnej činnosti je zvyčajne potrebné aby mal uchádzač publikovaných okolo 15 vedeckých publikácií, taktiež by mal byť autorom aspoň jednej vysokoškolskej učebnice.

K habilitačnému konaniu je potrebné prihlásiť sa písomnou formou v požadovanom termíne. Na niektorých fakultách požadujú k prihláške pripojiť aj doklad o získaní vysokoškolského vzdelania, štruktúrovaný životopis alebo doklad o získaní akademicko-vedeckého titulu. Konkrétne požiadavky na prijatie do habilitačného konania si vždy preverte na webe vašej univerzity.

Úspešní uchádzači o titul docent sú vymenovaní rektorom vysokej školy. Úspešné absolvovanie habilitačného konania je nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie profesúry.

Čo je habilitačná práca?

Habilitačná práca je najodbornejšia a najnáročnejšia zo všetkých akademických odborných prác. Rozsah habilitačnej práce je podobný dizertačnej práci a mal by byť v rozpätí 100 až 150 strán. Jej štruktúra a väčšina formálnych požiadaviek sa nelíši od všetkých predchádzajúcich záverečných prác, o ktorých sa predpokladá, že autor už s nimi má skúsenosť (bakalárska práca alebo diplomová práca). Práca začína predstavením zvolenej témy, sledovaných cieľov a metodiky. Oveľa viac ako pri iných záverečných prácach sa však kladie dôkaz na originálny a samostatný výskum a autor by mal priniesť  zásadné poznatky alebo teoretické východiská k skúmanému odbornému problému. Práca taktiež vyžaduje množstvo zahraničnej literatúry.

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *