Dotazník diplomovej práce

Dotazník je jednou  najčastejšie používaných metód na získanie informácií pre praktickú časť diplomovej práce. Cieľom dotazníka je získanie dát k téme diplomovej práce a skúmaným javom od širšej vzorky ľudí. Získané dáta neskôr autor ďalej analyzuje a môže ich použiť k vytvoreniu vlastných záverov o danej téme.

Autor si môže vybrať či do dotazníku zahrnie otvorené alebo uzavreté otázky, prípadne kombináciu oboch typov. Pri uzavretých otázkach navrhuje sám autor jednotlivé možnosti z ktorých respondent vyberá svoju odpoveď a tiež rozhoduje či si smie zvoliť len jednu alebo viac odpovedí. Pri otvorených otázkach je potrebné nechať pole, do ktorého respondent sám napíše svoj názor. Otvorené otázky sú náročnejšie na vyhodnocovanie. Pokiaľ je pre vyhodnotenie dotazníka dôležité z akej skupiny ľudí je respondent, nezabudnite zahrnúť aj základné otázky o respondentoch (muž/žena, vek, ukončené vzdelanie atď.)

Čo by mal dotazník k diplomovej práci obsahovať?

Dotazník by sa mal skladať z nasledovných troch častí:

  • Úvod – na začiatok uveďte svoje meno a názov fakulty. Ďalej v skratke popíšte prečo je prieskum dôležitý a na čo plánujete získané dáta využiť. Ak to uznáte za vhodné, zahrňte aj inštrukcie na vyplnenie dotazníka.
  • Prostredná časť – táto časť je pre autora najdôležitejšia, keďže sa v nej nachádzajú jednotlivé otázky. Je nesmierne dôležité aby boli otázky položené zrozumiteľne pre každého, preto je potrebné sa už vopred zamyslieť akú vzorku respondentov chcete osloviť a prispôsobiť tomu štýl otázok.
  • Poďakovanie – na záver je slušné poďakovať respondentovi za jeho ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka. Do tejto časti môžete zahrnúť aj priestor na ďalšie pripomienky respondenta k dotazníku.

Ako vybrať respondentov?

Správny výber respondentov je veľmi dôležitý pre relevantné výsledky dotazníka. Vždy je potrebné vybrať skupinu, ktorá s danou tematikou prichádza do styku (ak napríklad píšete o pracovných podmienkach, nemá význam sa na ne pýtať študentov, ktorí ešte nikdy nepracovali).

Pokiaľ by ste sa chceli zaoberať napr. procesmi v konkrétnej spoločnosti, dostaňte svoj dotazník priamo k jej zamestnancom.  V takomto prípade je samozrejme potrebné skonzultovať  otázky s niekým kompetentným vo firme aby sa vám neskôr nestalo, že vám zakážu získané dáta použiť.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *