Dotazník k diplomovej práci

Dotazník je jednou najčastejšie používaných metód na získanie informácií pre praktickú časť diplomovej práce. Jeho cieľom je získanie dát od širšej vzorky ľudí k téme diplomovej práce a skúmaným javom. Získané dáta neskôr ďalej analyzujete a môžete ich použiť k vytvoreniu vlastných záverov o zvolenej téme.

Čo by mal dotazník k diplomovej práci obsahovať?

Ako má dotazník vyzerať? Kvalitný dotazník k diplomovej práci by sa mal mať stanovenú štruktúru a teda by sa mal skladať z nasledovných troch častí:

  • Úvod dotazníku – na začiatok uveďte svoje meno a názov fakulty. Ďalej v skratke popíšte prečo prieskum robíte a na čo plánujete získané dáta využiť. Ak to uznáte za vhodné, zahrňte aj inštrukcie na vyplnenie dotazníka.
  • Prostredná časť dotazníku – táto časť je najdôležitejšia, keďže sa v nej nachádzajú jednotlivé otázky. Vopred sa zamyslite akú vzorku respondentov chcete osloviť a prispôsobiť tomu štýl otázok. Je nesmierne dôležité aby boli otázky položené zrozumiteľne pre každého. Je rozdiel či budete robiť dotazník pre ľudí, ktorí sa v danej tematike vyznajú, alebo pre širokú škálu nezainteresovaných ľudí. Tomu prispôsobte aj obťažnosť otázok a využívanie špecifických výrazov.
  • Poďakovanie – na záver je slušné poďakovať respondentovi za jeho ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka. Do tejto časti môžete zahrnúť aj priestor na ďalšie pripomienky respondenta k dotazníku.

Otázky v dotazníku diplomovej práce

Môžete si  vybrať či do dotazníku zahrniete otvorené alebo uzavreté otázky, prípadne kombináciu oboch typov.

  • Uzavreté otázky v dotazníku – Pri uzavretých otázkach si môžete sami zvoliť jednotlivé možnosti z ktorých respondent vyberá svoju odpoveď. Tiež si stanovíte,  či si smie zvoliť len jednu alebo viac odpovedí. Je na vás či si zvolíte otázky s odpoveďami áno/nie, alebo necháte širšiu škálu odpovedí (skôr áno, áno, skôr nie, nie). Tiež môžete nechať otázky s číselnou škálou (napr. „na stupnici od 1-10 na koľko súhlasíte s daným tvrdením“). Pri týchto otázkach nezabudnite špecifikovať že napr. 1 je vôbec nesúhlasím a 10 je najviac súhlasím, aby to ľudia nepochopili po svojom a vám to pokazí výsledky.Pri otvorených otázkach je potrebné nechať pole, do ktorého respondent sám napíše svoj názor.
  • Otvorené otázky v dotazníku – sú náročnejšie na vyhodnocovanie, avšak viete z nich získať aj myšlienky respondentov, ktoré by vám možno nenapadli.
  • Pokiaľ je pre vyhodnotenie dotazníka dôležité z akej skupiny ľudí je respondent, nezabudnite zahrnúť aj základné otázky o respondentoch (muž/žena, vek, ukončené vzdelanie atď.)

Koľko otázok by malo byť v dotazníku?

Dotazník k diplomovej práci môže mať toľko otázok, koľko uznáte za vhodné. Rátajte však s tým, že respondentom sa nebude chcieť stráviť pol hodinu vypĺňaním odpovedí, preto ho odporúčame nechať čo najstručnejší. Tiež platí, že čím viac otázok do dotazníku zahrniete, tým viac času strávite aj jeho vyhodnocovaním. Zamyslite sa aj nad spracovaním vyhodnotených otázok, pravdepodobne ich budete dávať do tabuliek či grafov. Ak nechcete vytláčať sto strán príloh so spracovanými dátami, radšej to s množstvom otázok nepreháňajte.

Ako vybrať respondentov?

Správny výber respondentov je veľmi dôležitý pre relevantné výsledky dotazníka. Vždy je potrebné vybrať skupinu, ktorá s danou tematikou prichádza do styku (ak napríklad píšete o pracovných podmienkach, nemá význam sa na ne pýtať študentov, ktorí ešte nikdy nepracovali).

Pokiaľ by ste sa chceli zaoberať napr. procesmi v konkrétnej spoločnosti, dostaňte svoj dotazník priamo k jej zamestnancom.  V takomto prípade je samozrejme potrebné skonzultovať  otázky s niekým kompetentným vo firme aby sa vám neskôr nestalo, že vám zakážu získané dáta použiť.

Koľko respondentov má mať dotazník? Na túto otázku nie je presne stanovená odpoveď, avšak odporúčame mať minimálne 100 kvalitne vyplnených dotazníkov. Ideálne je skonzultovať túto otázku so svojim školiteľom.

Ak sa chcete vyhnúť tomu, že  v dotazníku budete mať zbytočné chyby, prečítajte si aj náš článok „Chyby v dotazníku diplomovej práce.“

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *