Ako vyhodnotiť dotazník pri diplomovej práci?

Dotazníky sú často využívanou metódou výskumu v diplomových prácach. Čo by mal obsahovať a na čo si dať pozor sme už riešili v minulom článku, teraz sa zameriame na jeho vyhodnotenie.

Pred tým ako sa pustíte do samotnej analýzy a vyhodnocovania dotazníkov, zamyslite sa čo chcete sledovať, aby ste vedeli na ktoré informácie sa zamerať. Pokúste sa vašich respondentov segmentovať (podľa veku, pohlavia, vzdelania atď.), aby ste si vedeli porovnať výsledky medzi jednotlivými skupinami. Pri otvorených otázkach si zapíšte jednotlivé odpovede, často vás môžu inšpirovať k úplne novému smeru premýšľania a riešenia problému.

Kroky spracovania dotazníku diplomovej práce:

  1. Čo chcete z dotazníka zistiť? Túto otázku by ste si mali zodpovedať už pri tvorbe dotazníka, no treba ju opäť prehodnotiť aj pred spracovaním dát. Mali by ste si ujasniť či potrebujete komplexné dáta, alebo ich chcete deliť podľa jednotlivých segmentov. Potrebujete percentuálne vyhodnotenie alebo spočítať jednotlivé odpovede? Zodpovedzte si všetky takéto otázky vopred, aby ste nemuseli analýzu prerábať na dva krát.
  2. Zjednotenie dát. Pokiaľ máte dotazník z viacerých systémov, zosynchronizujte všetky dáta do rovnakej podoby. Ak ste napríklad mali aj vytlačené dotazníky v papierovej podobe, pokúste sa ich prepísať do elektronickej formy. Je to síce časovo náročné, ale je dôležité mať všetky dáta zjednotené. Ak nechcete prepisovať všetky dotazníky, zrátajte aspoň jednotlivé odpovede a tie zahrňte k dátam, ktoré ste získali onými spôsobmi.
  3. Analýza dát. Keď máte všetky dáta skompletizované, je potrebné ich zanalyzovať. Na analýzu sa často využíva Excel, no niektoré aplikácie pri online dotazníkoch poskytujú aj základnú analýzu dát. Každá položka v dotazníku sa zvykne vyhodnocovať zvlášť. Pri uzavretých otázkach sa frekvencia odpovedí na každú ponúknutú voľbu a vyrátava sa jej percentuálny podiel. Získané odpovede je potrebné zaznamenať do tabuliek a grafov. Vyhodnotenie otvorených otázok je komplikovanejšie a zaberie viac času. Jednotlivé odpovede je potrebné si zapísať, rozdeliť ich do kategórií a napokon percentuálne vyjadriť zastúpenie jednotlivých kategórií.
  4. Overenie správnosti. Tento krok je dôležitý najmä pokiaľ ste spracovávali dotazník pre konkrétnu spoločnosť. Rovnako ako je pred rozoslaním dôležité overiť si s dôveryhodným zdrojom zo spoločnosti typ otázok, je potrebné komunikovať im aj výsledky a analýzy a získať tak ich vyjadrenie k získaným dátam. Taktiež je dobré skonzultovať po vyhodnotení zopár otázok spôsob vašej analýzy so školiteľom, aby ste sa vyhli zbytočnej strate času ak by ste to mali celé robiť ešte raz a iným spôsobom.
  5. Záverečná správa a pridaná hodnota. Na koniec zhrňte všetky získané informácie do záverečnej správy. Pokúste sa upraviť tabuľky a grafy aby vyzerali aj vizuálne čo najlepšie. Dbajte však najmä na to aby ste v závere mali aj vlastnú pridanú hodnotu – nezabudnite tam napísať vlastné názory, postrehy a odporúčania.
Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *