Ako písať seminárnu prácu?

Seminárna práca na rozdiel od bakalárky alebo diplomovky nie je záverečnou prácou. Môžete sa ňou teda stretnúť aj niekoľko krát počas jedného semestra. Na mnohých predmetoch tvorí seminárna práca značnú časť finálnej známky. Ako teda písať seminárne práce tak, aby ste obstáli čo najlepšie?

Forma seminárnej práce

Seminárna práca nemá určené všetky náležitosti až tak dopodrobna ako záverečné práce, avšak stále sú tu náležitosti, ktoré je potrebné dodržiavať. Patria medzi ne:

 • Veľkosť písma: hlavné nadpisy by sa mali písať veľkosťou písma 14, podnadpisy by mali byť veľkosťou 13 a samotný text by mal byť veľkosťou 12.
 • Typ písma odporúčame vždy Times New Roman. Niektoré školy majú povolený aj Arial alebo to nechávajú na výber študenta, ale zlé písmo môže pokaziť dojem z celej seminárnej práce a spraví ju nečitateľnou.
 • Riadkovanie v seminárnej práci má byť nastavené na 1,5 riadku a zarovanie textu „do bloku“.
 • Okraje: ľavý okraj 3,5 cm, pravý okraj 2 cm, horný a dolný okraj 2,5 cm.
 • Poznámky pod čiarou by mali byť písmom Times New Roman, veľkosťou 10 a riadkovaním 1.

Štruktúra seminárnej práce

Seminárna práca by mala obsahovať nasledovné časti a každá z nich by mala začínať na samostatnej strane:

 • Titulný list – nemá presne stanovenú štruktúru, každá univerzita si ju stanovuje sama. Avšak mal by obsahovať názov vysokej školy, názov vašej fakulty, názov seminárnej práce, predmet na ktorý prácu píšete, meno profesora ktorý predmet vyučuje spolu s jeho titulmi, vaše meno, skupinu / číslo vášho krúžku, školský rok a semester (zimný / letný).
 • Obsah – mali by ste ho vložiť automaticky cez „Referencie“ vo Worde.
 • Úvod – mal by byť približne na pol strany. Píše sa zvyčajne v budúcom čase (minulý čas využite len ak chcete popísať vaše zistenia, avšak tie si ponechajte radšej do záveru).
 • Jadro – samotný hlavný text seminárnej práce, členený do kapitol a podkapitol. Rozsah seminárnej práce nie je presne stanovený. Zadáva ho vždy profesor podľa svojich požiadaviek.
 • Záver – zvyčajne by mal byť napísaný na pol strany až stranu. Píše sa v minulom čase.
 • Bibliografia – množstvo bibliografických odkazov by sa malo zhodovať so zdrojmi, ktoré ste využili pri citáciách alebo parafrázach priamo v texte seminárnej práce, a teda ich máte zadané v poznámkach pod čiarou. Seminárne práce síce neprechádzajú kontrolou plagiátorstva cez systém CRZP, avšak aj tak máte povinnosť označovať odkiaľ ste jednotlivé informácie čerpali.

Načo slúži seminárna práca?

Seminárnou prácou si vaši profesori chcú overiť či a ako ste danú tému pochopili. Seminárne práce sa neskôr často prezentujú na cvičeniach, čím prichádza ich ďalšej analýze a priblíženiu témy aj ostatným študentom. Viete tak danú tému konzultovať so všetkými spolužiakmi.

Pri seminárnej práci by ste sa tiež mali naučiť využívať rôzne bibliografické zdroje a spracovať informácie z nich vlastnými slovami. Následne by ste si k téme mali vytvoriť a sformulovať vlastné názory a závery. Toto by vás neskôr malo pripraviť na písanie záverečnej práce. Naučiť by ste sa mali tiež správne využívať citácie a parafrázy a neprivlastňovať si cudzie myšlienky za svoje texty.

Nemej podstatným cieľom seminárnych prác je samotné pochopenie daného učiva. Skúste si po dlhšej dobe spomenúť na témy o ktorých ste len čítali v skriptách a porovnať ich s témami, ktoré ste spracovali v seminárnej práci. O téme zo seminárnej práce si budete veľmi pravdepodobne pamätať oveľa viac.

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *