5 najčastejších chýb pri písaní bakalárskej práce

Dobre napísaná bakalárska práca je podmienkou úspešného ukončenia prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Pre mnohých študentov je prvou takouto komplexnou prácou. Ktorým chybám by ste sa mali pri písaní práce vyvarovať? Poradíme vám.

1.     Obsah práce nekorešponduje s vybranou témou

Jednou z najzávažnejších chýb, ktorých sa pri písaní bakalárskej práce môžete dopustiť, je situácia, kedy spracovaný obsah nekorešponduje so zadanou témou. Príčinou môže byť to, že ste tému poriadne nepochopili. Ďalšou príčinou môže byť to, že zadaná téma je pre vás príliš náročná alebo ste nedokázali nájsť dostatok informácií k danej téme. V takýchto prípadoch sa študenti často uchýlia k tomu, že spracujú podobnú tému. Takisto sa stáva, že študenti nedodržia zadanú osnovu a štruktúru práce v snahe „napísať aspoň niečo“. Ak sa chcete tejto chybe vyhnúť, je dôležité pravidelne komunikovať s vašim školiteľom a konzultovať s ním obsah a ciele práce.

2.     Gramatické, štylistické chyby a zlá formálna úprava

V bakalárskej práci by sa v žiadnom prípade nemali nachádzať gramatické chyby alebo preklepy. Je vhodné, ak si prácu po napísaní skontrolujete nielen sami, ale požiadate o kontrolu aj niekoho ďalšieho.  Jednoducho sa totiž môže stať, že svoje vlastné chyby prehliadnete. Ak si prácu prečíta niekto nezainteresovaný máte väčšiu šancu, že si gramatické chyby všimne.

Ak sa spoliehate len na kontrolu textového editoru, nie je to ideálne. Počítač neprečíta text ako celok z hľadiska obsahu a kontextu. Preto môže upozorňovať na niečo, čo je v podstate správne a naopak – nedokáže nájsť to, čo si korekciu vyžaduje. Vaša bakalárska práca tak stále môže obsahovať napr. zle vyskloňované slová. Ak práve nedôverujete svojej gramatike, pošlite nám ju na korektúru.

Ďalšou súčasťou bakalárskej práce, ktorú študenti často podcenia je formálna úprava. Treba však myslieť na to, že aj najlepšia práca z hľadiska obsahu stráca na hodnote, ak z formálneho hľadiska nie je správna. Formálna úprava je totiž to prvé, čo čitateľ zaregistruje. Ak práca nie je vhodne upravená, môže pôsobiť chaoticky, neusporiadane, a vytvára tak zlý prvý dojem.

Často sa vyskytujú predovšetkým nasledovné nedostatky v oblasti formálnej úpravy:

  • chýbajúce zarovnanie textu do bloku,
  • použité rôzne typy písma a riadkovania,
  • chýbajúca štruktúra textu – nevytvorené odseky,
  • obrázky a tabuľky nie sú správne označené a nie je na ne správne odkazované v texte.

3.     Chýbajúce citácie

 Citovanie rôznych zdrojov informácií (knižných alebo elektronických) je nevyhnutnou súčasťou bakalárskej práce. Veľmi často sa stáva, že si študenti použijú informácie z iných diel avšak niekedy schválne občas aj nechtiac ich neoznačia ako citácie alebo parafrázy. Je to veľká chyba, ktorou sa porušujú autorské práva.

V súčasnosti sa záverečné práce nahrávajú do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), kde sa posudzuje originalita prác z hľadiska zhody s inými prácami. Pokiaľ sa jedná o citáty, pri ktorých pisateľ práce uvedie autora a zdroj citátu, je mierna zhoda v poriadku. Problém nastáva v prípade, že tak pisateľ neurobil. V takomto prípade sa jedná o plagiát. Ak by ste mali veľkú zhodu s inou bakalárskou prácou a nemáte zhodné časti označené ako citáty, môže sa stať, že vás ani nepripustia k obhajobe.

Zároveň je vhodné sa v záverečnej práci vyhnúť tomu, že teoretická práca bude iba súhrnom citátov iných autorov. S informáciami je potrebné pracovať – rôzne texty navzájom porovnávajte, aplikujte do praxe atď.

4.     Nevyvážený počet obrázkov, grafov a tabuliek

 Ak v práci chýbajú obrázky, grafy a tabuľky, môže pôsobiť neprehľadne a menej zrozumiteľne (obdobne, ako keď text nie je vhodne štruktúrovaný). Často totiž informácie obsiahnuté v obrázku či grafe napovedia viac ako dlhý opisný text. Tabuľky a grafy umožňujú informácie zosumarizovať a sprehľadniť.

Na druhej strane je potrebné akýkoľvek obrázok, tabuľku alebo graf vždy vhodným spôsobom popísať a interpretovať. Môže nastať totiž aj opačná situácia, kedy pisateľ záverečnej práce uvádza veľké množstvo obrázkov, grafov a tabuliek, ale nie sú vysvetlené. Tým sa opäť dopúšťa chyby. Práca stráca na odbornosti, pretože výsledky bez vyhodnotenia neprinášajú požadovaný efekt.

5.     Chýbajúce alebo príliš krátke zhodnotenie a záver práce

Záver je jednou z najdôležitejších častí bakalárskej práce. Nemali by ste v ňom len opäť prepísať to čo už pred vami písali iní. Snažte sa doňho vždy vložiť svoj prínos a poriadne ho popíšte. Zhodnotenie a záver tak ponúka priestor na to, aby ste ako autor bakalárskej práce preukázali, že viete tvorivo pristupovať k zadanej téme a vyvodzovať vlastné závery zo získaných informácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *